In 2013 is Mette Hageman de eerste gekwalificeerde Master Coach professional geworden. Ze heeft haar opleiding TopCoach5 met goed gevolg afgerond bij de Hanze Hogeschool in Groningen onder auspiciën van het NOC*NSF. Op de foto ziet u een zeer blijde Mette met haar diploma.
De opleiding Topcoach 5 uitgelegd:

Voorwoord
Topsport wordt gekenmerkt door veel verschillende zaken. De concurrentie wordt steeds groter, de niveauverschillen zijn veelal marginaal, de belangen zijn groot (mede vanwege de commercialisering) en topsport wordt steeds professioneler. Om de top te bereiken en er vervolgens in mee te draaien, worden aan de sporter hoge eisen gesteld. Het gaat dan onder anderen om jarenlange intensieve training, doorzettingsvermogen en een optimale voorbereiding. De coach is in dit proces een onmisbare schakel. Om een individuele atleet of een team op het allerhoogste niveau te begeleiden tot topprestaties moet een coach over veel verschillende kwaliteiten beschikken.

Coachen, trainen, begeleiden van sporters, aansturen van een begeleidingsteam en creëren van goede voorwaarden, het zijn allemaal belangrijke facetten in het functioneren van een coach. Net als de sporter zal ook de coach zich maximaal moeten ontwikkelen. Deze ontwikkeling krijgt nu een belangrijke puls door de komst van de hoogste trainercoach opleiding: TopCoach5
Deze opleiding is gericht op alle facetten van het coachvak. Het is een sterk op de praktijkgerichte opleiding en vormt daarmee een belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling van coaches.

De competentie- en praktijkgerichte opzet van de TopCoach5 opleiding in combinatie met de diversiteit aan topsportdisciplines van de verschillende deelnemers biedt een meerwaarde voor het opleiden van coaches op het hoogste niveau (Kwalificatiestructuur Sport niveau 5). Dit geldt evenzeer voor het leren in de eigen topsportsetting in combinatie met “het over de schutting” kijken bij- en het delen van ervaringen met andere coaches vanuit verschillende topsportdisciplines. Het kan dan ook niet anders zijn dat de opleiding maatwerk levert voor de cursist. Dit sterk persoonlijke opleidingskarakter maakt het mogelijk werken en opleiden te combineren. Een goede planning en het nodige doorzettingsvermogen zijn daarbij voorwaardelijk. Kortom een uitdaging voor alle partijen.

Doel van de opleiding
De TopCoach5 opleiding is ontwikkeld door drie organisaties. De Academie voor Lichamelijke Opvoeding van Amsterdam, Het Hanze Instituut voor Sportstudies in Groningen en NOC*NSF en is een uitwerking van het hoogste Kwalificatieprofiel (niveau 5) in de sport. De uitvoering van de opleiding wordt verzorgd door beide Hogescholen waarbij NOC*NSF op onderdelen medewerking verleent.

De opleiding heeft tot doel coaches op te leiden die op het hoogste niveau kunnen (gaan) werken. Om een sporter op het allerhoogste niveau te begeleiden, zijn kennis van de topsportcontext te vergroten, de ontwikkelingen in de tak van sport en de kennis over het begeleiden van de sporter(s) zijn onmisbaar.
Professionaliteit en persoonlijke stijl zijn daarbij van groot belang. De professionaliteit wordt gevormd door de ontwikkeling van competenties. Een competentie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, attitudes en persoonlijke eigenschappen. De benodigde competenties zijn vastgelegd in de Kwalifactiestructuur Sport.
De persoonlijke stijl wordt in de opleiding verder ontwikkeld door de eisen die aan de verantwoordelijkheid en de persoonlijke ontwikkeling van de coach worden gesteld.

De opleiding is gericht op de ontwikkeling van de volgende competenties: Coachen tijdens topwedstrijden, Trainen van topsporters, Begeleiden van de ontwikkeling van topsporters, Managen van een begeleidingsteam,
Ontwikkelen en ondersteunen van topsportmeerjarenbeleid, Vergaren, ontwikkelen en delen van kennis, Bevorderen competentieontwikkeling coaches.
Deze competenties ook wel Proeve van Bekwaamheid genoemd worden na goedkeuring van portfolio afgerond met een verdediging (examen).
Ter ondersteuning van de leertrajecten zijn er drie lijnen: De praktijklijn, de coachlijn, en de onderwijslijn.
De praktijklijn: hier staat de cursist in zijn coachpraktijk en voert opdrachten uit. De begeleiding in deze lijn gebeurt door een praktijkbegeleider en is vooral gericht op inhoud.
De coachlijn: in deze lijn reflecteert de cursist op zijn leerproces (niet op inhoud). De begeleiding in deze lijn gebeurt door een leercoach.
De onderwijslijn: in deze lijn bezoekt de cursist de gezamenlijke bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten verzorgen experts werk- en hoorcolleges.